Ideový základ

Ideový základ Novej Generácie

 

Demokratický vývoj na Slovensku v posledných desaťročiach ukázal, že krajina a jej občania sú schopní reagovať na zložité problémy doby. Položili sme základy moderného štátu, vytvorili sme pravidlá hospodárskeho a spoločenského života a krajina sa stala súčasťou demokratickej Európy. Súčasnosť odhaľuje nevyhnutnosť ich prehodnotenia. Obraciame na všetkých, ktorí chcú vykonať zásadné zmeny pre budúcnosť Slovenskej republiky.

Dnes máme slobodu formovať svoj život, no uvedomujeme si aj zodpovednosť za ďalší vývoj krajiny. Hoc s ťažkosťami, zbavujeme sa neduhov totality. Prihlásili sme sa k hodnotám liberálnej demokracie a občianskej spoločnosti, ako rovní s rovnými sme vstúpili to Európskej únie. Sú tu však nové výzvy, Slovensko a Európska únia sa musia vyrovnať s krízou globalizácie, bezpečnostnými hrozbami aj s informačnou revolúciou.

Predchádzajúce generácie politikov stratili dych. Vidieť to na nefunkčnom štáte, v korupcii, v kríze elít a v rozvrate podstatnej časti pravicovej scény. Slovensko dnes nemá jasné ciele, nesníva sen, neurčuje smer, potáca sa.

 

Nová generácia

Politika bez ideí bude vždy politikou beznádeje. Vlna antipolitiky a populizmu, marketingové ad hoc riešenia, nekoncepčná politika, alebo bezmyšlienkovité predkladanie káuz prehlbujú nedôveru v demokraciu. Slovenskú politiku vymaníme z toho bludného kruhu. Nebudeme prázdnou nádobou, ani pozlátkou bez obsahu. Politickú budúcnosť postavíme na základoch odolných voči módnym trendom. Slovenskej verejnosti ukážeme, že vieme robiť veci inak a vrátime jej nádej a dôveru v politiku.

Nová generácia nesľubuje zázračné riešenia ani nepodľahne sebaklamu, že problémy vyriešia nesystémové riešenia. Naučili sme sa, že je nevyhnutné ľudí počúvať, že dôležité je spájať sily a rôznorodé nápady, ukázať realizovateľnú víziu a nakoniec ju presadiť do praxe. Budeme to robiť inak než tí pred nami, poučení z ich chýb, zmenili sme spôsob zmýšľania.

 

Prečo Nová generácia?

Pretože si váži úsilie predchádzajúcich generácii, cíti zodpovednosť k súčasníkom aj tým, ktorí prídu po nej. Pretože nežije pre okamih, ale zaujíma sa o to, aké bude Slovensko budúcnosti. Pretože vie, že nič nie je zadarmo a neverí ani vo falošné istoty. Pretože si cení zodpovedný prístupu všetkých jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na tom, aby tento štát spoľahlivo fungoval. Pretože chápe, že každý nemá rovnaké šťastie a zaslúži si podporu.

Pretože si uvedomuje, že spoločný záujem a prosperita komunity presahujú egá jednotlivcov. Pretože sa nenechá znechutiť ani zastrašiť. Pretože si nedá vziať krajinu, ani právo v nej hľadať šťastie. Pretože chce na Slovensku žiť, pracovať a vychovať svoje deti, aby aj ony raz mohli vybojovať svoj generačný zápas.

 

Piliere Novej generácie

Nová generácia chce zbaviť Slovensko skepsy a dať mu pozitívnu víziu. Budúcnosť Slovenska a zjednotenej Európy vidí v spojení pozitívnych hodnôt a prínosu tradície a pokroku. Riešenie súčasných problémov aj budúcich kríz, ktorým sa isto nevyhneme, umožní len taký politický program, ktorý rovnakou mierou prikladá dôraz na ochranu práv a slobôd jednotlivca a aj na zodpovednosť za komunitu (rodinu, obec, región, štát a Európu).

Nová generácia bude vždy hľadať rovnováhu medzi individuálnymi právami a povinnosťami, medzi ochranou slobody jednotlivca a zodpovednosťou voči spoločnosti, medzi pozitívnymi aspektmi prirodzeného egoizmu a maximalizáciu spoločného dobra každej komunity. Nová generácia chce prepojiť priepasť medzi dvomi pravicovými ideológiami – konzervativizmom a liberalizmom. Strednou cestou, ktorú vymedzujú míľniky zodpovednosti, prosperity a slobody.

 

Zodpovednosť

V súčasnosti jednotlivci berú za samozrejmosť to, že im demokratický štát poskytuje možnosť využívať všetky práva a slobody. Od spoločnosti chcú len to, čo im vyhovuje, a odmietajú sa zodpovedne podieľať na jej fungovaní. Čierny pasažieri nemyslia na to, že ak by sa všetci správali ako oni, štát by skolaboval. Úlohou vlády je vytvoriť podmienky k tom, aby všetci pociťovali zodpovednosť za krajinu. Dosiahnuť to môžeme, ak si uvedomíme, že ju nesieme všetci nielen tí, ktorí majú moc.

Bez zodpovedného prístupu k vlastnému životu a k celému spoločenstvu individualít, ktorého súčasťou je každý z nás, je človek otrokom vlastného egoizmu. Narúša sa prirodzená integrita jeho života a celistvosť komunity – počnúc rodinou a končiac Európskou úniu. Spoločensky zodpovedná sloboda spočíva na obmedzeniach, ktoré garantujú jej užívanie všetkými členmi spoločenstva a zároveň nepripúšťajú jej zneužívanie.

 

Prosperita

Štát nie je povinný zabezpečiť všetkým ľuďom stravu, ubytovanie alebo ošatenie. Základnou funkciou štátu je vytvoriť podmienky, aby sa každý človek žijúci na jeho území, ktorý nie je nejakým spôsobom znevýhodnený, mohol slobodne dostať k takej práci, ktorá mu zabezpečí dôstojný život a prosperitu. Ak sa namiesto spravodlivých podmienok a možnosti osobnej angažovanosti v prístupe k životu preferujú zásahy štátu a nadmerná byrokracia (výnimky, dotácie, alebo kvóty) výsledkom je oslabenie osobnej iniciatívy.

Idea „demokratického kapitalizmu“ je neodmysliteľnou súčasťou racionálnej spravodlivosti a predpokladom zdravo fungujúceho štátu. Ak sú ľudia ponechaní len na seba bez pocitu, že sú súčasťou komunity, ak sa adekvátne nevzdelávajú, alebo sú vytláčaní na okraj, ak sa od nich nevyžaduje zodpovednosť, ak princípom nie je dobro pre čo najväčšie množstvo ľudí, tak sa stávajú neslobodnými a spoločnosť sa ocitá v kríze.

 

Sloboda

Sloboda je základ demokratickej spoločnosti a právneho štátu. Sloboda spočíva na rovnoprávnom zaobchádzaní v súlade so zákonom. Vždy budeme odhodlaní ochraňovať takú slobodu, ktorá nie je iba právom jednotlivca, ale tiež nevyhnutnosťou pre prežitie celej spoločnosti. Sloboda, ktorá nevyžaduje len to, aby jeden človek nesiahal na slobodu iného, ale sloboda ktorej povinnosťou je správať sa k iným ľuďom ako k racionálnym bytostiam. Sloboda je dôležitý pilier, na ktorom chceme budovať fungujúci, zodpovedný a sebestačný štát.

Zápas o slobodu a demokraciu bol najdôležitejšou etapou v novodobých dejinách Slovenska. Uvedomujeme si, že tam kde niet slobody a demokracie, tam spoločnosť vždy niečo stráca. Bez slobody a demokracie si jednotlivci nikdy nemôžu osvojiť spoločnú zodpovednosť za spravovanie vlastného ba ani verejného života. Sloboda ľudí, ktorí žijú v štáte spočíva v tom, že si vytvárajú pravidlá rovnaké pre všetkých členov spoločnosti.

 

Nádej pre Slovensko

Ak chceme uskutočniť rozsiahle zmeny, nevyhnutné k zodpovednému spravovaniu Slovenska a Európy, nestačí, aby si jednotlivci uvedomovali iba vlastné záujmy. Dôležitejším je získať na svoju stranu ľudí, ktorí nerezignovali, ľudí s vierou v lepšie Slovensko.

Súčasná politická generácia prešľapuje na mieste a márne hľadá svoje miesto v novom, rýchlejšom a transparentnejšom svete, v ktorom už neplatia staré, často pokrivené pravidlá. Často bojuje len o vlastné prežitie a tlačí ľudí do náručia extrémistov, šíri strach a frustráciu.

Veríme, že v našej krajine je stále veľa ľudí, ktorí sa neuspokojili so súčasným stavom. Ľudí s dostatkom pevnej vôle a energie k tomu, aby vybudovali modernú spoločnosť, postavenú na zodpovednosti, spolupatričnosti a slobode. Nová generácia je nádej pre Slovensko aj pre Európsku úniu.